Montezuma Oropendola in San Lorenzo


Jacobo Ortega photographed this Montezuma Oropendola a the entrance of Fort San Lorenzo near Sherman on December 31st, 2008. Montezuma Oropendolas, here at the western limit of their range, are somewhat rare around Achiote, which is about 11 km south of San Lorenzo.